Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

VČELA Krkonoše, zapsaný spolek (dále též “spolek” nebo “pořadatel”),
IČ: 09648551,
se sídlem Komenského 982, Vrchlabí, 54301

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi spolkem a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u spolku objednala službu.
 3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Službou se pro účely těchto VOP rozumí semináře, kurzy, přednášky a další akce (dále jen “kurz/y” nebo “akce”) dle nabídky spolku.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi spolkem a klientem vzniká na základě spolkem potvrzené písemné či elektronické přihlášky ke kurzu.
 2. Spolek se zavazuje, že dá nejpozději do 3 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Následně spolek zašle klientovi platební údaje nebo fakturu. Místo v kurzu má klient závazně rezervováno po úhradě platby.
 3. Úhrada částky dle předchozího odstavce tohoto článku se vztahuje na termín a druh kurzu, který si klient při přihlášení vybral.
 4. V případě, že klient, po úhradě faktury dle odst. 2 tohoto článku, bude bez vážného důvodu požadovat změnu termínu nebo druhu kurzu za jiný než ten, který si při přihlášení vybral, bude postupováno dle ust. čl. VI. těchto VOP. Vážným důvodem se pro účely těchto VOP rozumí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, a to ve smyslu příslušných právních předpisů. Případné vážné důvody je klient povinen prokázat, v opačném případě k nim nebude přihlíženo.
 5. Pokud klient neuhradí fakturu do data splatnosti uvedeného na této faktuře nebo se do tohoto data s odpovědnými zástupci spolku nedohodne na jiném datu úhrady, bude jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.
 6. Smlouva mezi spolkem a klientem je uzavřena okamžikem, kdy spolek potvrdí klientovu objednávku.

III. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

 1. Pokud není ujednáno jinak, platbu  klient provede bezhotovostním převodem na bankovní účet spolku, přičemž platební informace budou klientovi zaslány na jeho emailovou adresu. 
 2. Po obdržení požadované peněžní částky zašle spolek klientovi mailové oznámení o přijetí platby a daňový doklad. 
 3. Splatnost faktur je stanovena na 10 dní ode dne jejich doručení, a to ve smyslu ust. čl. X. těchto VOP.

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

 1. Pro každý kurz nabízený spolkem je stanoven minimální počet klientů. Při nižším počtu klientů si spolek vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 2. Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany spolku z jakéhokoliv důvodu, bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou již uhrazené peněžní prostředky vráceny nebo po dohodě převedeny na úhradu jiného kurzu z nabídky spolku.
 3. V případě neúčasti klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje spolek žádnou kompenzaci. Klient nemá zejména právo na zařazení do následujícího kurzu stejného typu.
 4. Nemůže-li se klient objednaného a uhrazeného kurzu zúčastnit, pak je oprávněn zajistit za sebe náhradníka. Právě uvedené platí pouze v případě, že k zajištění náhradníka dojde ještě před zahájením kurzu, nikoli v jeho průběhu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 1 denní nebo vícedenní kurz.
 5. Spolek má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním kurzu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA

 1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku spolku a ta mu přijetí této objednávky potvrdila). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu spolek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, uhrazené peněžní prostředky (po odečtení nevratné platby dle ust. čl. VI. odst. 1 těchto VOP), které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit.
 3. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI.  STORNO PODMÍNKY

Zruší-li klient svou účast na některém kurzu, pak mu vznikne povinnost uhradit storno v této výši:

 1. 11  kalendářních dní před zahájením kurzu: 0 %;
 2. 10 – 5 kalendářních dní před zahájením kurzu: 50 % z celkové ceny kurzu;
 3. 4 a méně kalendářních dní před zahájením kurzu: 100 % z celkové ceny kurzu. 

VII. ÚČAST NA AKCÍCH

Podmínky účasti

 1. Účastník musí být svéprávný, zdravotně způsobilý, dospělý jedinec. Za to, že je zdravotně způsobilý, si zodpovídá účastník sám, pořadatel nekontroluje a neposuzuje jeho zdravotní stav, omezení a schopnosti.
 2. Dítě se může účastnit kurzu pouze v doprovodu alespoň jednoho dospělého, který je buď jeho zákonným zástupcem, nebo kterému je zákonným zástupcem svěřeno v souladu s anotací a cílem kurzu. Tento dospělý je za dítě plně odpovědný.
 3. Účastník se zavazuje nevyrušovat výuku, jiné účastníky kurzu a řídit se pokyny lektora či pořadatele.
 4. V případě převyšující poptávky po účasti v kurzu nad kapacitou kurzu mají přednost dříve přihlášení účastníci.

Zdravotní rizika účastníka

 1. Kurzy nejsou zdravotně rizikové. Některé však nemusí být vhodné pro osoby s epilepsií či medikamenty ovlivňující psychický stav. Pokud je účastníku známo, že trpí epilepsií, nebo užívá psychofarmaka, a má v souvislosti s nimi pochybnosti o tom, zda je pro něj kurz vhodný, zavazuje se účast na kurzu zkonzultovat se svým lékařem.
 2. Pokud má účastník či dítě nějaká individuální specifika (např. zdravotní omezení, alergie, strach a fobie z čehokoliv, rekonvalescence po nemoci) a potřebuje v jakémkoli ohledu zvláštní zacházení, zavazuje se účastník toto sdělit bez vyzvání pořadateli před zahájením kurzu, či lekce, aby lektor mohl aktivity v kurzu vhodně přizpůsobit nebo podat informace, na jejichž základě se dítě nebo účastník rozhodnou, zda-li se dané aktivity, setkání nebo kurzu účastnit. Ne všechny aktivity je možné vhodně uzpůsobit všem případům. Je vždy na rozhodnutí a posouzení účastníka, jestli se dané aktivity, setkání, kurzu bude účastnit a v jaké míře.

Chování na kurzu

 1. Má-li být dosaženo cíle kurzu, je nutné, aby účastníci přišli včas na každé setkání a zůstali přítomni po celou dobu setkání.
 2. Účastník kurzu je povinen dodržovat během něj pokyny pořadatele i lektora, být dochvilný, nezameškávat části kurzu, chovat se ohleduplně a v souladu s obecně uznávanými pravidly slušného chování, během kurzu netelefonovat apod.
 3. Účastníci dbají sami o pokrytí svých individuálních potřeb, jako pitný režim, jídlo, toaleta, pohyb. Nejlépe o přestávkách a pokudmožno tak, aby nerušili ostatní účastníky v kurzu.
 4. Na všech akcích (s výjimkou degustačních) platí přísný zákaz držení či užívání alkoholu nebo jiných návykových látek (máme na mysli takové látky, které mohou změnit náladu a chování nebo vyvolávají spánek). 

Kouření je možné pouze venku, mimo budovu, kde probíhá kurz, popř. ve vyhrazených prostorách, pokud budova takovými disponuje.

 1. Účast na aktivitách v rámci kurzu je zcela dobrovolná. Účastník má právo je bez udání důvodu odmítnout. Neúčast na aktivitách však nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

PORUŠENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO KURZY ZE STRANY KLIENTA

 1. V případě, že klient nedodrží podmínku aktivní účasti v kurzu (dle ust. čl. IV. odst. 5 těchto VOP) nebo bude jakýmkoli jiným způsobem narušovat plynulý průběh kurzu, bude toto jednání považováno za porušení smlouvy, uzavřené mezi klientem a spolkem, podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku.
 2. U certifikovaných kurzů je plně v kompetenci lektora rozhodnout, za jakých podmínek jsou udělovány certifikáty. Případný spor mezi klientem a lektorem v této věci spolek neřeší a za rozhodnutí lektora nepřebírá žádnou zodpovědnost.
 3. V případě, že klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či spolku, bude toto jednání rovněž považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a má spolek právo od smlouvy uzavřené s tímto klientem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

VIII. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Klient, který během účasti na kurzu dospěje k názoru, že takový kurz vykazuje znaky tzv. vadného plnění, má právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě je klient povinen vrátit veškeré již poskytnuté učební materiály, a to v okamžiku odstoupení od smlouvy.
 2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 3. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 4. Klient uplatní reklamaci u spolku písemně na adrese Komenského 982, Vrchlabí, 543 01, či elektronicky na emailové adrese info@vcelakrkonose.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 5. Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude spolek reklamaci posuzovat.
 6. Spolek vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
 7. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží spolku..

IX. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Pro případ, že klient zahájil své vzdělávání na některém z kurzů nabízených spolkem, má se za to, že již první absolvovanou výukovou hodinou přijal celé plnění poskytované spolkem, což platí bez ohledu na to, zda se jedná o jednodenní kurz, jeden z modulů vícestupňového kurzu nebo vícestupňový kurz zakoupený jako celek.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi spolkem a klientem poté, co klient zahájil své vzdělávání na některém z kurzů nabízených spolkem, nemá klient právo na vrácení žádné částky, jelikož došlo ke zkonzumování plnění poskytnutého spolkem.
 3. Pravidla popsaná v tomto článku se neaplikují na případ uvedené v ust. čl. VIII. odst. 1 těchto VOP.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

XI. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi spolkem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Spolek a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

XII. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá písemná komunikace mezi spolkem a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Spolek si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu spolku. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím lektorů najatých spolkem a podléhají autorskoprávní ochraně.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020